Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông báo, giấy mời

[Trở về]
Tiêu đề Giấy mời họp trực báo ngày 02/4/2024
Tệp tin gốc GM_hop_truc_bao_Quy_...  
[Trở về]