Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng bộ xã Phước Gia tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng và Hội nghị quán triệt các văn bản cấp trên quý 1 năm 2024

Người đăng: UBND Phước Gia Ngày đăng: 15:44 | 30/05 Lượt xem: 158

Sáng ngày 21/5/2024, tại nhà văn hóa xã Phước Gia, Đảng ủy xã Phước Gia đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hồ Văn Xi - Đảng viên chi bộ thôn Hạ Sơn và tổ chức Hội nghị nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo quý I/2024.

Dự Lễ trao huy hiệu và Hội nghị quán triệt có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các đồng chí UVBCH Đảng bộ xã khóa IX, trưởng các ban, ngành, hội đoàn thể và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phước Gia.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Võ Ngọc Phương – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong suốt 40 năm quan đồng chí Hồ Văn Xi luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy bản chất của người chiến sĩ cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Đảng uỷ mong rằng hiện nay dù ở cương vị nào cũng mong đồng chí Hồ Văn Xi tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, phát huy những thành tích đạt được, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tiếp tục cống hiến năng lực và trí tuệ của mình nhiều hơn tạo sự lan toả, sức thuyết phục với đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ và Nhân dân noi theo, xứng đáng với danh hiệu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vinh dự được nhận Huy hiệu lần này có đồng chí Hồ Văn Xi, Đảng viên thuộc chi bộ thôn Hạ Sơn phát biểu cảm tưởng: Tôi rất vinh dự và tự hào khi nhận phần thưởng cao quý này. Cá nhân tôi đã trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu của Đảng. Ngoài vinh dự thì ra thì còn trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước Nhân dân. Tôi xin hứa tiếp tục phát huy hơn nữa danh hiệu đạt được và giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, xứng đáng với là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và giữ gìn tấm gương trong sáng, thật sự là người đảng viên tiêu biểu để các đảng viên trẻ noi theo.

          Đồng thời, Hội nghị đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai các nhóm nội dung: (1) Nhóm chỉ đạo phát triển kỉnh tế - xã hội: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 391-KH/TU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thế thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI vê xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chương trình số 57-CTr/HU, ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 360-KH/TU, ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch số 137-KH/HU, ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); Thông báo số 699-TB/TU, ngày 08/3/2024 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 06/3/2024 về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Công văn số 637-CV/HU, ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Thông báo số 699-TB/TU. (2) Nhóm chỉ đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác thông tin đối ngoại năm 2024; Kế hoạch số 397-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch số 139-KH/HU, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Kế hoạch số 135-KH/HU, ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triến đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh, gắn với quán triệt Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 05/4/2024 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Chương trình số 59-CTr/HU, ngày 05/4/2024 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Quyết định 1207-QĐ/TU, ngày 18/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; Quyết định số 1303-QĐ/TU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Võ Ngọc Phương đánh giá đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ý nghĩa giúp cán bộ, đảng viên kịp thời cập nhật, nghiên cứu các văn bản  mới của Đảng, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tác giả: VP Đảng ủy

Nguồn tin: Đảng ủy xã

[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Lịch công tác

Tên Video
No records to display.
BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng