Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
UBND xã Phước Gia tổ chức cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chung xã đến năm 2030

Chiều ngày 01/7/2024, UBND xã Phước Gia tổ chức họp, để xem xét thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030.